Press & Nyhetsbrev

En gemensam kommunikationsplattform för det fortsatta regionbildningsarbetet har tagits fram under hösten 2008. 

Kommunikationsplattformen omfattar två huvudspår: dels själva regionbildningsprocessen, dels en process för att öka den norrländska tillhörigheten.

Övergripande kommunikationsmål 

Kommunikationen ska medverkat till

  • Framgång för den norrländska regionbildningen
  • Öka medborgarnas positiva inställning till bildandet av en ny region
  • Öka medarbetarnas och näringslivets engagemang för bildandet av en ny region

Budskap

Vägledande i all kommunikation som genomförs är följande begrepp:

Närmare
Med en norrländsk region flyttas beslutsmakten närmare medborgarna. Många frågor som tidigare beslutats om på nationell nivå kommer nu att fattas på regional nivå.

Starkare
En gemensam region ger skalfördelar och starkare förutsättningar för att erbjuda invånarna snabba och kvalitativa offentliga tjänster. En enad region i Norrland kan tydligare göra gemensam sak och positionera sig såväl nationellt som inom EU.

Klokare
En norrländsk region tar fasta på de speciella förutsättningar som råder i Norrland. Vi kan organisera verksamheten utifrån den verklighet som råder här och skapa inomregional balans. Vår demokratiska organisation och våra välfärdstjänster kan utformas för att överbrygga gleshet och långa avstånd