Externa rapporter

Nedan listas en rad rapporter som belyser regionfrågan utifrån olika perspektiv:

Läget i landet
Självstyrelse- och samverkansorganen utgör ett viktigt inslag i arbetet för hållbar tillväxt och sysselsättning. Syftet med denna skrift är att sprida kunskap om självstyrelse- och samverkansorganens roll, uppgifter och organisation.
Sveriges kommuner och landsting 2009

Tillväxtens regionala logik - två uppsatser om hur vi skapar framgång och välfärd
Jan Edling från Vinnova skriver om konkurrenskraftiga regioner som en del av tillväxtpolitiken och Christian Lindell från Region Skåne utvecklar Skånes roll i regionernas Sverige. Uppsatserna presenterades när Region Skåne gästade Almedalsveckan på Gotland i juli 2007.

Urbanisering, storstäder och tillväxt
Kunskapsöversikt från ITPS kring sambandet mellan städer och ekonomisk tillväxt. Syftet med föreliggande studie är en kortfattad litteratur- och kunskapsöversikt av olika synsätt på sambandet mellan urbanisering, städer och ekonomisk tillväxt.  

Globalisation and Regional Economies
OECD-rapport som visar att regioner med tydligt politiskt mandat i regionala utvecklingsfrågor är konkurrenskraftigare än regioner med stark nationell styrning.

Regionen och flernivådemokratin
Resultatet av SOM-institutets undersökningar i Västsverige och Skåne. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på utvecklingen i Västra Götaland och Skåne och bedömningar av de nya regionerna. Forskare från Göteborgs universitet presenterar studier inom fyra huvudområden:  Det politiska landskapet, kultur och evenemang, medielandskapet samt lokalsamhället.

Medborgarna, regionen och flernivådemokratin 
Rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som bland annat behandlar det politiska landskapet.

Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005
Huvudresultaten från SOM-institutets västsvenska undersökningar. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på utvecklingen i det nya länet Västra Götaland och bedömningar av Västra Götalandsregionen sedan bildandet 1999.

Ett bredare regionalt uppdrag?
En idéskrift om den regionala samhällsorganisationen (.PDF, apr 2005)

Regional självstyrelse: Vem har ansvar för välfärden?
I denna antologi diskuteras hur ansvaret för olika uppdrag och ansvar kopplade till välfärdssamhället fördelats över tid mellan de olika offentliga nivåerna. Områden som berörs är utbildning, omsorg, arbetsmarknad och hälso- och sjukvård. En slutsats i boken är att lokal och regional nivå samt, inte minst, den frivilliga sektorn har haft och förväntas få stor betydelse för den framtida välfärdsstaten.Antologin ska ses som ett bidrag i den pågående debatten om hur det offentliga Sverige ska organiseras i ett framtidsperspektiv.

Asymmetri i samhällsorganisationen.
PM från Sveriges Kommuner och Landsting. (.DOC, sep 2005)

Regional politik
Hur ser regionerna på utvecklingsfrågorna. Skrift om de regionala utvecklingsfrågorna utarbetad av Jan-Åke Björklund på uppdrag av de regionala självstyrelseorganen och samverkansorganen. (.PDF, nov 2005)

Självstyrets mervärde
Argument för den lokala och regionala demokratin. (.PDF, jan 2003)

Det regonala företrädarskapet 
 -mellan värden och praxis (.PDF, jan 2003).

Demokratins geografiska gränser
En antologi om storlek, demokrati och effektivitet. (.PDF, jun 2003)