Arbetsgrupperna

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa en rad sakområden inför bildandet av den nya regionen. Förslagen ska under hösten 2009 återrapporteras till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilken i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Generella direktiv

Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé och de mål och visioner som Norrstyrelsens styrelse senare kommer att formulera.

Arbetsgång

Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

Kartlägg nuläget inom området.
- Utbud och innehåll i stora drag
- Inomregionala likheter och skillnader
- Gränssnitt landsting/kommun
- Ekonomi och personal
- Nyckeltal och kvalitetsmått 

2 Vision och mål (våren 2009)

Beskriv vad den nya regionen vill och kan åstadkomma inom området.
- Lär av de framgångsrika på andra håll
- Genomför seminarier m m för att få idéer och skapa delaktighet

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Utarbeta förslag till verksamhetsinriktning för området.

9 grupper utsedda hittills

Norrstyrelsens styrelse utsåg den 18 augusti arbetsgrupper för Infrastruktur, Kultur och Trafik. Vid sammanträdet den 13 oktober utsågs ytterligare fem: Miljö och energi, Turism, Näringsliv och innovationer, Internationellt samarbete samt Forskning och högre utbildning. Området Regional utvecklingsplanering kartläggs utan någon särskild styrgrupp.

Utformningen av arbetsgrupperna inom hälso- och sjukvården diskuterades vid ett styrelseseminarium den 19 november. Vid sitt möte den 9 december utsåg Norrstyrelsen arbetsgrupper för Hälso- och sjukvård för Barn, Unga, Vuxna och Äldre samt för Folkhälsa och Högspecialiserad vård.

Norrstyrelsens arbetsgrupper (Powerpoint)