Vill Region Norrland tillämpa Kulturrådets portföljmodell?

I Kulturpropositionen öppnas möjligheten för andra än de fyra befintliga regionerna (Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland)att behandla kultursatsningar enligt den sk portföljmodellen från och med 2011.
Kommer Region Norrland att ansluta sig till den nya fördelningsmodellen? 

Svar: När det gäller den s k portföljmodellen som staten fört framså har de tre landstingen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland genom Norrstyrelsens styrgrupp för kultur ställt sig positiva till att ingå i en första förhandlingsomgång. I propositionen sägs också att frågan om portföljmodellen ska utredas ytterligare.           

/Anna Lassinantti, huvudsekreterare i arbetsgruppen för kultur