Region Norrland - vad kan den göra som vi inte kan göra idag?

Region Norrland tar över uppgifter från staten. Det är en decentralisering som gör oss starkare!

Den nya regionkartan ska inte ritas i Stockholm, utan måste växa fram underifrån. Därför har de politiska partierna i norra Sverige själva tagit tag i frågan. Det har resulterat i att landstingen i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län har lämnat in en ansökan om att i samband med valet 2010 få bilda en regionkommun med arbetsnamnet Region Norrland.

Region Norrland övertar landstingens uppgifter, men får också ett sammanhållet ansvar för den regionala utvecklingen i större delen av Norrland.

Region Norrland kan:

  • Samla större delen av Norrland och ge det en starkare röst i Sverige och i världen
  • Erbjuda norrlänningarna i stort sett all hälso- och sjukvård inom de egna gränserna, från den enskilda vårdcentralen till högspecialiserad vård; med ett eget universitetssjukhus blir också kunskapsförsörjningen inom hälso- och sjukvården mycket effektivare
  • Ta ett samlat grepp om investeringar i vägar och järnvägar och knyta samman Norrland och omvärlden med effektivare buss-, tåg- och flygförbindelser,
  • Kraftsamla kompetens och resurser och därmed bli en starkare aktör i arbetet med att understödja entreprenörskap och företagsutveckling
  • Tillsammans med universiteten verka för att den högre utbildning och forskning som bedrivs i Norrland också skapar tillväxt och arbetstillfällen här
  • Öka Norrlands attraktivitet som boendemiljö, etableringsort och resmål, inte minst genom ett vitalt kulturliv med internationell lyskraft.

Region Norrland handlar inte om centralisering. Tvärt om ger besparingar i den centrala administrationen och större samlade resurser bättre möjligheter att säkerställa en närvaro i alla delar av Region Norrland, inte minst inom hälso- och sjukvården. Ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete ger på sikt också större resurser till hälso- och sjukvård och annan samhällsservice.