Regionfrågan utreds vidare

Regeringen har vid dagens sammanträde beslutat att ge särskilde utredaren Mats Sjöstrand tilläggsdirektiv att vidare utreda de ansökningar om ändrad landstingsindelning som tidigare inkommit till regeringen och som Kammarkollegiet behandlat. Kammarkollegiet föreslog just att frågeställningen skulle utredas vidare innan regeringen kan ta ställning till ansökningarna.

- Detta innebär att regionfrågan utreds vidare. Regeringen har hela tiden hävdat att regionfrågan måste drivas underifrån. Det har också skett genom de många ansökningar som regeringen fått. Nu vill vi att frågan studeras noggrant i den utredning som Mats Sjöstrand leder om den statliga regionala förvaltningen, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Under 2008 ansökte landstingen i Norrbottens, Västerbottens och Västernorr¬lands län om att de tre landstingen skulle slås samman till ett landsting. Jämtlands läns landsting ansökte samma år om att bilda ett nytt landsting där Ånge och Sundsvalls kommuner skulle ingå. Gävleborgs, Dalarnas och Upp¬sala läns landsting ansökte 2008 slutligen om att de tre landstingen samt Örebro läns landsting skulle läggas samman. Regeringen beslutade den 29 jan¬uari 2009 att överlämna samtliga ansökningar och avsiktsför¬klaringar till Kammarkollegiet för utredning om en förändring av landstingsindelningen.

Den 10 november 2009 lämnade Kammarkollegiet sitt yttrande till regeringen i vilket man  avstyrkte ansök¬ningarna men förordade fortsatt utredning då det sammantaget finns skäl som också talar för de aktualiserade indelningsändringarna.

Den särskilde utredaren Mats Sjöstrand har tidigare fått i uppdrag att göra en översyn av den statliga regionala förvaltningen och bl.a. lämna förslag på hur den statliga regionala förvaltningen kan bli mer samordnad och ändamålsenlig. Utredaren har även i uppdrag att ge förslag på en ändrad länsindelning i de fall där en ändrad landstingsindelning kan bli aktuell.

Med utgångspunkt från Kammarkollegiets yttrande den 10 november 2009 om regionkommuner i Norrland och Svealand ska utredaren nu också pröva om det är möjligt att finna en ny gränsdragning som uppfyller indelningslagens krav, dels för Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands läns landsting, dels för Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs läns landsting. Utredaren ska även ta ställning till eventuella önskemål från berörda kommuner om länsbyte.

Om önskemål framförs av andra landsting om indelningsändringar, ska utredaren i lämplig omfattning bistå dessa med att, utifrån ett helhetsperspektiv, finna en möjlig geografisk indelning som kan leda till bestående fördel. Utredaren ska vid behov och efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) lämna delredovisningar av uppdraget.

Översynsutredningen tilläggsdirektiv (pdf)

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt