Region Norrland behövs

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. För att klara välfärden och få fart på tillväxten krävs ett starkare och mer samlat Norrland. Därför vill landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland bilda Region Norrland – en regionkommun med ett sammanhållet ansvar för hälso- och sjukvård och regional utveckling i norra Sverige.

 

Alla partier har sagt ja i regionfrågan 

Låt oss till att börja med slå fast att det blir regionkommuner i Sverige.

 

Regeringen har kommit överens om att Sverige framöver kommer att ha tre direktvalda politiska nivåer med beskattningsrätt: stat, regionkommuner och primärkommuner. Maktfördelningen mellan stat och region ska vara den som redan nu gäller för regionförsöken i Skåne och Västra Götaland.

 

I riksdagen stöds detta av samtliga partier.

 

Regionfrågan handlar om decentralisering 

Den nya regionkartan ska inte ritas i Stockholm, utan måste växa fram underifrån. Därför har de politiska partierna i norra Sverige själva tagit tag i frågan. Landstingen i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län har lämnat in en ansökan om att i samband med valet 2010 få bilda en regionkommun med arbetsnamnet Region Norrland. 

Region Norrland övertar landstingens uppgifter, men får också ett sammanhållet ansvar för den regionala utvecklingen. En ideell förening med deltagande av samtliga partier representerade i landstingsfullmäktige – Norrstyrelsen - har bildats för att förbereda bildandet av den nya regionen.

 

Det handlar inte om centralisering – tvärtom. Med en norrländsk region flyttas beslutsmakten närmare medborgarna. Många frågor som tidigare beslutats om på nationell nivå kommer nu att fattas på regional nivå. Kommunernas beslutsfattande berörs inte alls.

 

En norrländsk region för inomregional balans 

Vi kan ta fasta på de speciella förutsättningar som råder i Norrland. Vi kan organisera verksamheten utifrån den verklighet som råder här och skapa inomregional balans. Vår demokratiska organisation och våra välfärdstjänster kan utformas för att överbrygga gleshet och långa avstånd.

 

Samlade resurser och besparingar i central administration ger bättre möjligheter att verka i alla delar av Region Norrland, inte minst inom hälso- och sjukvården. Ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete ger också på sikt större resurser till hälso- och sjukvård och annan samhällsservice.

 

Det blir inte längre vare sig till busshållplatser eller till vårdcentraler; möjligen blir det något besvärligare villkor för landstingens nuvarande politiska och administrativa ledning.

 

Fler är för än emot  

Ett led i förberedelsearbetet inför Region Norrland är att forskarna vid de tre nordligaste universiteten gör en stor undersökning om medborgarnas inställning i en rad frågor av regional betydelse. 

Undersökningen, vars första del presenterades för en tid sedan, visar att de som vill ha någon form av regionbildning är fler (34 %) än de som vill behålla nuvarande länsindelning (29 %). Ännu färre (27 %) har ingen uppfattning i frågan, och ytterligare ännu färre (11 %)tycker att det inte behövs någon direktvald nivå mellan stat och kommun överhuvudtaget.

 

Stödet för en ny regionbildning är störst i Jämtland och Västernorrland, medan norrbottningarna är de som är mest nöjda med 1862 års länsindelning.

 

Medborgarna är mer intresserade än man tror 

Undersökningen visar att åsiktsbildningen har fungerat bättre i norra Sverige än i Västra Götaland. Hela 80 % har en uppfattning om regionbildningens effekter, mot 57 % i Västra Götaland i motsvarande skede av processen.

 

Norrlänningarna är alltså bättre informerade och mer intresserade än vad många tycks tro. Det hindrar inte att det vilar ett stort ansvar på Norrstyrelsen och de politiska partierna att informera om regionbildningen och dess motiv. En bred belysning av regionfrågan finns på Norrstyrelsens webbplats /.

 

Fler positiva i norr än i Västra Götalandsregionen 

Nästan tre gånger så många (22 %) ser fördelar med en regionbildning jämfört med Västra Götaland i motsvarande skede (8 % 1998). Sedan dess har förtroendet för Västra Götalandsregionen påtagligt förbättrats.


Exemplet Västra Götaland visar att förtroendet för en större region växer när vinsterna blir tydliga i form av en bättre fungerande hälso- och sjukvård, en utvecklad och mer tillgänglig kollektivtrafik, stora investeringar i infrastruktur, ett tydligare ledarskap och handlingskraft i frågor som människor finner viktiga.

 

Det är det som regionfrågan handlar om: Bättre möjligheter att skapa tillväxt och välfärd för norrlänningarna.  

 

Landstingsstyrelsernas ordföranden: Ewa Söderberg, Västernorrland    Levi Bergström, Västerbotten    Kent Ögren, Norrbotten

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt