Rättsäker tillsyn kräver mer samordning

Stärk Länsstyrelsens roll som tillsynsorgan, öronmärk resurser för tillsyn, koncentrera verksamheten och förenkla. Det är några förslag som presenteras 090227 för regeringen av länsrådet Magnus Holgersson. Hans utredning visar på hur länsstyrelsernas tillsynsverksamhet ska bli bättre och mer effektiv.

Länsrådet vid Länsstyrelsen Östergötland, Magnus Holgersson, fick i april 2008 regeringens uppdrag att utreda länsstyrelsernas tillsyn. Bakgrunden till uppdraget är den kritik som Riksrevisionen riktat mot statens tillsynsverksamhet. Utredningen "Länsstyrelsernas tillsyn – dagsläge, möjliga förbättringar, framtidsutsikter", som lämnas till regeringen idag innehåller ett antal förslag som syftar till att stärka länsstyrelserna som statens samlade regionala tillsynsorgan.
– Vi kan vässa vår tillsyn genom att koncentrera, samarbeta, förenkla och ta bort, säger länsråd Magnus Holgersson. Vi ska använda oss av det vi redan är bra på, men gå vidare och utveckla vår kunskap för att inte rättsäkerheten ska äventyras.  Länsstyrelsens betydelsefulla roll som tillsynsmyndighet måste vidareutvecklas.
Problem som utredningen definierat bland länsstyrelsernas tillsyn är:
 • För lite pengar för tillsyn
 • Stora variationer mellan länen på grund av olika prioriteringar
 • Sårbar organisation
 • Brist på specialistkompetens på vissa håll

För att komma tillrätta med problemen är det viktigt att länsstyrelsernas roll som tillsynsorgan stärks. Det kan göras exempelvis genom att länsstyrelserna får överta eller vidareutveckla ansvaret för tillsynen av fler områden än idag.

Förslag på nya områden:

 • Skogsstyrelsens tillsyn överförs till länsstyrelserna som har den samlade regionala miljö- och naturvårdstillsynen.
 • Överförmyndartillsynen förstatligas.
 • Tillsynen över Polisen föreslås en ny uppgift som specialiseras till några länsstyrelser.
 • Länsstyrelserna förstärker sin tillsyn över miljöfarlig verksamhet genom att ta över kommunernas tillsyn.
 • Tillsyn inom integrationsområdet

Bristande resurser är ett stort problem i tillsynsarbetet. Utredningen föreslår att pengar till tillsyn öronmärks och resurser säkras genom riktade anslag. Riktade, nationella satsningar på tillsyn bör också göras inom vissa områden.

Utredningen föreslår också ett tydligare koncerntänkande. För att höja effektiviteten och minska sårbarheten föreslås att verksamheten koncentreras till färre länsstyrelser än idag. Nationella experter, ett ökat erfarenhetsutbyte och en central analysfunktion är också förslag på steg mot en koncentrerad verksamhet. Utredningen vill också se en bättre samordning i regeringskansliet för en samlad regional tillsyn.

Eftersom tillsyn konkurrerar med många andra uppgifter kan vissa närliggande områden förenklas eller tas bort för att frigöra resurser och kompetens.

Exempel på områden:

 • Förenklingar inom systemet för infrastrukturplaneringen
 • Tillståndsprövning av vindkraftverk
 • Handel med utsläppsrätter

– Tillsynsverksamheten har alltid varit och kommer att förbli en viktig uppgift för länsstyrelserna, säger länsråd Magnus Holgersson. Jag tycker att tillsynen upplever en renässans just nu. Den uppmärksammas oftare och regeringen visar ett större intresse för denna viktiga del av länsstyrelsernas kärnverksamhet.

Utredningen, "Länsstyrelsernas tillsyn – dagsläge, möjliga förbättringar, framtidsutsikter", överlämnades på fredagsmorgonen till statsekreterare Dan Ericsson.

Länk till utredningen: Länsstyrelsernas tillsyn - dagsläge, möjliga förbättringar, framtidsutsikter (pdf) 2009.

Dela med andra:

 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • E-post

Aktuellt