Förutsättningar för nya regioner är goda

- Norrlänningarna har en stark gemensam identitet och klara uppfattningar om hur landsändan bör utvecklas. Förutsättningarna för nya regioner är goda, men för att regionerna skall bli kraftfulla måste medborgarna bli mer delaktiga i dem, säger projektledare och professor Anders Lidström vid Umeå universitet.

I anslutning till de pågående regionbildningsprocesserna har Norrländsk regionstudie 2008 genomförts. Sudien omfattar både själva regionaliseringsprocesserna och undersöker medborgarnas uppfattningar om regionalisering och utvecklingsförutsättningar i norra Sverige. Studien finns nu i tryckt form och kan laddas ned i sin helhet. Projektet finansieras av de fyra landstingen men forskarna svarar självständigt för undersökningarnas uppläggning och analyser.

En förutsättning för nya regioner är att det finns en gemensam identitet. Resultat från projektet visar tydligt att de flesta i Norrland också känner sig som norrlänningar – norrlandsidentiteten är på samma nivå som länsidentiteten. Trots att norra Sverige ligger långt från Europas centrum visar det sig också att de boende i norra Sverige är starkt internationellt orienterade, vilket också är en resurs i bygget av nya regioner. Många har till exempel kontakter med andra länder via sina arbeten.

Norrlänningarna har stor tilltro till de traditionella näringarna – skogen, malmen och vattenkraften – som grund även för den framtida utvecklingen. Däremot spelar forskning och utveckling mindre roll i föreställningarna om vad som kan skapa arbetstillfällen framöver. Politikerna i de nya regionerna har en uppgift att kommunicera kunskapsnäringarnas betydelse för norrländska regioners utveckling. En annan tillgång som finns i Norrland är ett starkt socialt kapital. Det betyder att medborgarna litar på varandra och man är nära sammanbundna i sociala nätverk. Norrlänningarna har – i högre grad än boende i andra delar av Sverige – ett sådant socialt kapital. Tidigare studier har visat att social kapital har betydelse både för en väl fungerande demokrati och för ekonomisk utveckling.

Medborgarna är nöjda med hälso- och sjukvården, som skulle komma att bli en huvuduppgift för kommande regioner. Privata inslag i sjukvården möts dock med skepsis i Västerbotten, till skillnad från Norrbotten och Västernorrland där inställningen är mer positiv.

I ett regionaliserat Norrland är det också viktigt att kommunerna kan bevara sin ställning. Undersökningen visar att medborgarna i norr har stor tillit till sina kommuner, även om det finns skillnader mellan olika kommuner. Man är också genomgående mer nöjda med den service som kommunerna producerar än vad man är i till exempel Skåne och Västra Götaland. I norra Sverige är man dock kritiska mot det sätt som kommunernas väghållning och kollektivtrafiken sköts.

Ladda ned rapporten i sin helhet här (extern)

Läs mer om Regionstudien

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt