Förändrad ansvarsfördelning mellan regioner och stat

I ett lagförslag från Finansdepartementet kommer landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun ta över statliga uppgifter inom regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering.

Lagförslaget innebär att den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning som har pågått sedan slutet av 1990-talet i Skåne och Västa Götalands län görs permanent. Den nya lagen föreslås också omfatta Hallands och Gotlands län.

- Det grundläggande syftet med en ändrad regional ansvarsfördelning är att skapa förutsättningar för att ta vara på det engagemang som finns och det arbete som bedrivs på länsnivå, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen i de aktuella länen ska följa den som gäller för försöksverksamheten. Landstingen får, enligt lagförslaget, besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Promemorian Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (Ds 2009:51) med lagförslag kommer skickas till ett 60-tal remissinstanser som kan lämna synpunkter till den 14 december 2009. Regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen senast mars 2010. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Läs mer

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt