Det brådskar med en norrländsk region

Norrland måste få möjlighet att skapa hållbar utveckling som Skåne och Västra Götaland har. Små och sårbara landsting har ersatts av större och mer kraftfulla regioner. Det brådskar med regionbildningen. En samlad norrländsk region står stadigare i finanskrisens snålblåst och kan värna och utveckla hälso- och sjukvården bättre än vad dagens landsting mäktar med. Det skriver Landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg (S) och Hans Hedlund (C), vice ordförande i Norrstyrelsen.

Landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har ansökt om att få gå ihop till en regionkommun med arbetsnamnet Region Norrland. Det finns starka skäl att ersätta landstingen med större och mer kraftfulla regionkommuner:

Det är nödvändigt för att på sikt klara hälso- och sjukvården.
Den snabba medicinska och medicinsktekniska utvecklingen ställer krav som små landsting får allt svårare att klara. Med ett större befolkningsunderlag kan vi fördela uppgifter effektivare. En större direktvald region innebär att resurser frigörs till att upprätthålla och utveckla verksamheter runt om i regionen, något som små landsting inte klarar i framtiden. Tvärt emot vad som ofta sägs ökar därför regionbildningen möjligheterna att satsa på mindre sjukhus .

Det skapar tillväxt och utveckling.
I Norrland finns ett frivilligt samarbete inom många områden som trafik, infrastruktur, kultur mm. Samarbetet blir betydligt kraftfullare och effektivare om vi formaliserar det genom regionbildning. Regionerna Skåne och Västra Götaland visar på dessa fördelar. Sedan de bildades för drygt tio år sedan har de med stadigt ökad pondus företrätt sina landsändar i Stockholm och i Europa och framgångsrikt lockat till sig investeringar i såväl vägar och järnvägar som forskning och nya arbetstillfällen. När finanskrisen underminerar samhällsekonomin står de också stadigare i snålblåsten än många mindre och mer sårbara landsting. Ett folkvalt Region Norrland samlar Norrland.

Det stärker demokratin.
Större regioner kan ta över uppgifter från staten. Viktiga framtidsfrågor som idag avgörs av statliga tjänstemän eller beslutas i Stockholm överförs till norrlänningarnas folkvalda församling. Alternativet till föreslagen regionalisering var en gigantisk sammanläggning av landets kommuner, från dagens 290 till 100! Det hade försämrat den lokala demokratin.

Regeringen har gett klartecken till en regionalisering av Sverige. Ansvarskommittén föreslog detta, som andra utredningar före den. Kammarkollegiets utlåtande och regeringens besked om Region Norrland återstår.

Den granskning som på Kammarkollegiets uppdrag har gjorts visar att inga hinder finns för att bevilja vår ansökan. Vi förväntar oss därför att regeringen innan årsskiftet beslutar att slå samman de tre landstingen, så att Region Norrland kan bildas i samband med kommande val. Kommuner i gränslandet mellan den nya regionen och omgivande landsting kan ansöka och prövas om utträde ur den nya regionen. Vår bestämda uppfattning är dock att ingen är betjänt av att bryta ut delar av Västernorrland ur den nya regionen och dra en ny gräns rätt igenom länet.

Det är hög tid att Norrland får samma möjligheter som Skåne och Västra Götaland. Finanskrisen har gjort frågan akut och tvingat våra tre landsting till smärtsamma neddragningar. Regionbildning innebär bättre möjligheter att nå ekonomisk balans, bland annat genom minskad administration. Vi har också kommit långt i förberedelsearbetet för att stå rustade inför en regionbildning i samband med kommande val. Investeringar i länets sjukhus och möjliga effektivitetsvinster som kan uppnås med planerat samarbete över nuvarande länsgränser riskerar att stoppas upp om regeringen väljer att inte bevilja vår ansökan. Osäkerheten gör det svårt för landstingen att fatta långsiktiga beslut. Därför förväntar vi oss att regeringen tar sitt ansvar och bifaller vår ansökan. Ett starkare och mer samlat Norrland är till gagn för såväl norrlänningarna som Sverige som helhet.

Ewa Söderberg (S)

Landstingsstyrelsens ordförande

Hans Hedlund (C)

Vice ordförande i Norrstyrelsen

 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt