5 miljarder lyfter forskning och innovation

I dag presenteras regeringens forsknings- och innovationsproposition. Den omfattar perioden 2009-2012 och är vad gäller resurstillskott den största någonsin. Med sina fem miljarder är den mer än dubbelt så stor som den närmast föregående och större än de tre senaste sammantaget. De direkta anslagen till universitet och högskolor höjs och fördelningen av direkta anslag sker utifrån kvalitet. Satsningar på forskningsområden av strategisk betydelse för det svenska samhället och näringslivet introduceras. Forskningsråden och Vinnova får ökade anslag och de berörda myndigheterna får i uppdrag att samarbeta närmare inom ramen för nuvarande organisation. Medel avsätts för forskningsinfrastruktur.

Universitet och högskolor får ökade resurser

Den största delen av de statliga forskningsmedlen går till lärosätena. Av befintliga medel är det ca 11 miljarder kronor av de ca 17 miljarder kronor som går till forskning via utbildningsdepartementet. Av de tillkommande anslagen går 1,55 miljarder kronor åren 2009-2012 till universitet och högskolor. De fördelas enligt ett nytt system där kvaliteten avgör hur mycket varje universitet eller högskola får. Kvalitet mäts genom två faktorer - publiceringar/citeringar och externa forskningsmedel.

Strategiska satsningar

Ett viktigt inslag i den reformering av anslagssystemet som propositionen innehåller är att det introduceras en stor finansieringsform i form av strategiska satsningar. 1,8 miljarder av de fem miljarderna avsätts i forskningspropositionen i vad som är tänkt som en permanent, årlig anslagsökning till forskning inom ett antal strategiskt viktiga områden. Totalt prioriteras 24 satsningar inom de tre områden medicin, teknik och klimat.

Rådsanslagen ökar

De fyra forskningsfinansiärerna Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet tillförs 675 miljoner kronor. Som en del av satsningen på strategiska forskningsområden ökas anslagen för Statens energimyndighet med 110 miljoner kronor och Rymdstyrelsen tillförs 20 miljoner kronor från 2009.

Satsning för att öka kommersialiseringen

De statliga satsningarna på forskning behöver i ökad utsträckning nyttiggöras i samhället och näringslivet. Regeringen presenterar i forsknings- och innovationspropositionen en satsning på att öka kommersialisering av forskningsresultat. Totalt tillförs 150 miljoner kronor för detta ändamål. Det startas innovationskontor vid ett antal lärosäten. Industriforskningsinstituten förstärks med 200 miljoner.

> Ett lyft för forskning och innovation (SOU 2008/09:50) (pdf)

> Fördelning per lärosäte (Bilaga 1) (pdf)

> Strategiska områden (Bilaga 2) pdf

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt